ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาลงทะเบียนและรับบทความในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อการบรรยาย “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2564

          สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/humancmru หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-9541745, 089-835-2237, 053-885-700