สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไบโอพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสงอนุพันธ์คูมาริน

เมล็ดพันธุ์เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการผลิตพืชที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูกเป็นการลดต้นทุนการผลิตและก่อให้เกิดประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามปัญหาหลักที่พบคือการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยกรรมวิธีการผลิตจะมีการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์เทียมหรือการลอกเลียนแบบเมล็ดพันธุ์

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยใช้สารไบโอพอลิเมอร์ที่ได้จากจุลินทรีที่ย่อยสลายได้ง่ายและสารเรืองแสงอนุพันธ์ของคูมารินที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีให้เหมาะสม ให้มีความเข้ากันได้กับสารไบโอพอลิเมอร์ที่ใช้รวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับเมล็ดพันธุ์ที่จะมาเคลือบและศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม ศึกษาผลกระทบกับอัตราการงอกและอายุการเก็บรักษา ผลสำเร็จของงานวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้เป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ทางเลือกที่ลดต้นทุนการผลิตและป้องกันการปลอมแปลงของเมล็ดพันธุ์พืช

ขั้นตอนการผลิต

ทำการผสมสารไบโอพอลิเมอร์และสารเรืองแสงอนุพันธ์คูมารินชนิดใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อการตรวจวัดการปลอมแปลงโดยเทคโนโลยีการเคลือบและทำการฉีดพ่นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ลงบนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ

การนำไปใช้ประโยชน์

สารไบโอพอลิเมอร์และสารเรืองแสงอนุพันธ์คูมารินที่มีอัตราส่วนเหมาะสมจะมีคุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด การละลาย การขึ้นเป็นแผ่นฟิล์มเหมาะสมที่ใช้เป็นสารเคลือบทางเลือก และไม่ส่งผลเสียต่อการอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • กระบวนการผลิตสารไบโอพอลิเมอร์และสารเรืองแสงอนุพันธ์คูมารินทำได้ง่าย
  • ต้นทุนการผลิตต่ำ
  • ย่อยสลายง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.นงพงา จรัสโสภณ และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาขตกำแพงแสน
โทร. 034-300-481-4 ต่อ 7693 โทร. faasngj@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th