ชมพูไพรพืชชนิดใหม่ของโลก

ชมพูไพรพืชชนิดใหม่ของโลก

Thunbergia impatienoides Suwanph. & S. Vajrodaya จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ (Acanthaceae) ถูกค้นพบครั้งแรกจากป่าเต็งรัง จังหวัดกาญจนบุรี ชมพูไพรออกดอกตลอดทั้งปี สามารถพัฒนาให้เป็นไม้ประดับ ไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้ม ปลูกเลี้ยงและเจริญได้ดี ค้นพบโดย ผศ.ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี และ รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะต้นชมพูไพร
  • จัดอยู่ในสกุลเดียวกันกับรางจืด
  • เป็นไม้เลื้อย ลําต้นค่อนข้างผอม
  • ดอกสีชมพูอมม่วง กลางดอกมีสีขาวอมเหลือง
  • ดอกตูมมีลักษณะคล้ายดอกกุหลาบแรกแย้ม
  • ขนาดดอกบานเต็มที่ 3-5 เซนติเมตร

ชมพูไพรดอกจะทยอยบานให้ชื่นชมได้ตลอดปีจึงเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นซุ้ม มีคุณสมบัติพิเศษในการพัฒนาให้เป็นไม้ประดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการปลูกเลี้ยงในกรุงเทพมหานครพบว่าชมพูไพรสามารถเจริญเติบโตได้ดี

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี และ รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444 E-mail: fscicps@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th