มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”