ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19” ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการประเพรณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. (การประชุมผ่านโปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564