แจ้งผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ และได้รับเกียรติจากท่านในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อสมัครรับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัลฯ ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. จัดทำสรุปผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบที่ท่านได้รับรางวัล ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพ โดยระบุเนื้อหาของผลงานวิจัยในเชิงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเผยแพร่ในหนังสือ “รางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562” โดยจัดส่งไฟล์สรุปผลงานฯ (MS word) นำส่งไปยังคุณรัชดา คะดาษ
    ผ่านทาง E-mail: rdirdk@ku.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
  2. การรับรางวัลฯ และรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน หากได้มีการกำหนดช่วงเวลาแล้วจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมส่งผลงานวิจัยสมัครเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบในปีต่อๆ ไป