โครงการฝึกอบรมฯ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex  จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคเช้า

โดยมีหัวข้อดังนี้

– แนวทางการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย โดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลดที่นี่

– กรอบแนวคิดการประเมิน ทฤษฎี/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย โดย ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลดที่นี่

– การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัย โดย ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลดที่นี่