ระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการทำฟาร์มสมัยใหม่

ระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการทำการเกษตรช่วยลดต้นทุนและแรงงานในการให้น้ำและปุ๋ย
แก่พืช สามารถควบคุมสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถกำหนด
ปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยตามความต้องการน้ำของพืช สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
การให้น้ำ

————————————————————————————

สำหรับการน้ำไปใช้ประโยชน์ ของระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
นำระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชติดตั้งในแปลงเพาะปลูกพืชพร้อมทั้งติดตั้งระบบ
ใหน้ำพืช ด้วยระบบน้ำหยดหรือมินิสปริงเกลอร์ ในแปลง และต่อท่อดดูน้ำของเครื่องสบูน้ำ
เข้ากับแหล่งน้ำ ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที ทั้งนี้บริเวณที่ติดตั้งระบบจะต้องมีสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อเชื่อมต่อระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะ
สามารถควบคุมสั่งการผ่านระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร.0-3435-1885

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

🌟 แนะนำ/ติชม
https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6