ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
The 9th National Academic Conference of KU.CSC 2021 (9th# NAC KU.CSC 2021).
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  ณ การประชุมออนไลน์
Website: https://conference.csc.ku.ac.th/
Facebook ที่เกี่ยวข้อง: https://bit.ly/3l320bO
Deadline submission: 10 กันยายน 2564