มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556   ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ทรงเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี และเอก  ปัจจุบันยังทรงศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ของนิสิตหลายคณะ

01
300p-01 300-02
300-03 300-04
02