ชีวภัณฑ์แบคทีเรียสุขภาพพืช

ปัจจุบันการกำจัดศัตรูพืชมีหลากหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี หากมีการใช้ในปริมาณหรืออัตราที่มากเกินความจำเป็นก็จะส่งผลต่อตัวเกษตรกรเอง และสารตกค้างในผลผลิต ส่งผลต่อผู้บริโภค รวมถึงสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรกร จึงได้หาแนวทางในการลดปัญหาหรือความเสี่ยงจากสารเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางเลือกทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สุขภาพพืช โดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อพืช เป็นแนวทางหนึ่งที่นำมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร. สุพจน์ กาเซ็ม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1563-0162

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :
https://www.youtube.com/user/Kasetsar

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9