รู้เกษตร – Agri Pro แอปพลิเคชันเพื่อการวางแผนการผลิตพืช/เลี้ยงสัตว์

Agri Pro ช่วยวางแผนการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ พร้อมข้อมูลสภาพอากาศชุดดิน และราคาสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจการผลิตมีกำหนดขอบเขตฟาร์มบนแผนที่เพื่อคำนวนเป็นพื้นที่จริง สร้างแผนการผลิต บันทึกรายการกิจกรรมต่างๆ บันทึกรายรับ-จ่ายสรุปเป็นโปรไฟล์ของการผลิตแต่ละครั้ง

ข้อมูลการผลิตสามารถสร้างเป็น QR Code แชร์ให้ผู้สนใจและส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อการอัพเดทการผลิตของเกษตรกร รวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร (Agri-big data)

หลักการทำงาน

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Androids หรือ iOS โดยการค้นหาด้วยคำว่า “รู้เกษตร – Agri Pro” แล้วติดตั้งบนสมาร์ทโฟน
2. ค้นหาข้อมูลชุดดิน และคำแนะนำพืชที่เหมาะสมกับชุดดินนั้นๆ ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า รวมถึงราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเพื่อเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจผลิตทางการเกษตร
3. ดาวน์โหลด แนวทางการปฏิบัติที่ดีของการผลิตทางการเกษตรนั้นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และใช้สำหรับการบันทึกปฏิทินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในฟาร์ม บันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่ายของการผลิต
4. สรุปรายจ่ายแยกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์การผลิตในครั้งนั้นๆ
5. ค้นหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรพร้อมทั้งเปรียบเทียบราคารับซื้อของแต่ละแหล่งประกอบการตัดสินใจก่อนนำผลผลิตไปจำหน่าย
6. พิมพ์ QR Code ของผลผลิตเพื่อติดบนสินค้าไว้ให้ผู้บริโภคสามารถสแกนดูว่าสินค้านี้มีแหล่งผลิตมาจากที่ใด และใช้มาตรฐานใดในการผลิต
7. สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบธนาคารข้อมูลด้านการเกษตร (Agri big data)

ผู้วิจัย
รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร
Research Manager คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
ผู้ประสานงาน
รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: taneesree@yahoo.com โทร. 081-390-0091

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th