ปุ๋ยคอกอัดเม็ดผสมแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคอกอัดเม็ดชนิดใหม่ที่ผสมแบคทีเรียในรูปแบบผลิตภัณฑ์สําเร็จของแบคทีเรียชนิดผง มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในการใช้กระตุ้นและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งพืชจะได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยคอกและแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนให้พืช ทําให้พืชเกิดความต้านทานต่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ จึงสามารถผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น และช่วยฟื้นฟู บํารุง รักษาระบบสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่สมดุล ผลงานวิจัยโดย ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8044

 

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A