วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY2022)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565
แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ
“ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY2022)”

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 8 กันยายน 2564 (ปิดระบบ 18.00 น.)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Submit Full Proposal ได้ที่
http://www.nriis.go.th

 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยได้เริ่มดำเนินการทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตั้งแต่ปี 2548 (FY2005) เป็นต้นมา

ประเด็นมุ่งเน้น

  1. การวิจัยและนวัตกรรมท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงาน เป็นต้น
  2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ มีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม start-ups องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรการกุศล โดยผลักดันการวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือการเกษตรกรรม เป็นต้น
  3. การวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญของโลก การรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความชำนาญจากนานาประเทศ รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
  4. การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรการวิจัย รวมถึงการสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและขาดแคลนของนักวิจัยไทย
  5. การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้สหวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในระบบการบริหารและจัดสรรทุน

รายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอฯ ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยเลือกประเภทของทุนที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังระบุในประกาศฯ พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “รอผู้ร่วมวิจัยยืนยัน” หรือแหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS)

โดยระบบ NRIIS เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2564 (ปิดระบบ 18.00 น.) เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ภาพรวม) :
คู่มือนักวิจัย (วช.)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (NRCT-JSPS)
ประกาศรับข้อเสนอ NRCT-JSPS – 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 204 อีเมล kanruethai.r@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612