สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (อพวช.) ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2 : ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี