การประชุมวิชาการ The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)

กรมการแพทย์ร่วมกับสมาคม Asia Pacific Tele – Ophthalmology Society (APTOS) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asis Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Webinar ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564  และส่งบทคัดย่องานวิจัย (abstract) เพื่อร่วมคัดเลือกและนำเสนอในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://2021.asiateleophth.org/submission-guidelines/ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564