“รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน” อดีตรักษาการอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564 จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14/2 และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนากยกรัฐมนตรี ให้ได้รับรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ประเภทบุคคล ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2564 (22 มีนาคม 2564) โดยรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ขึ้นในปี 2564 เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาแนวคิด การดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สมควรที่จะได้รับรางวัล“ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ” ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ประเภทบุคคล

สำหรับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงน้ำ มีที่มาจากในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals) รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญกับ Valuing Water หรือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเนื่องในวันน้ำโลกในปี 2564 ทาง สทนช. เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ผลการคัดเลือกมีดังนี้

1.ด้านการจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชนและเมือง ประเภทบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ นายบุญสี กาไว ผู้ใหญ่บ้านแม่วาก และ ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ
2.ด้านการจัดการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ นายอักษร น้อยสว่าง นายก อบต.บึงชำอ้อ และ กลุ่มบุคคล กลุ่มชุมชนบ้านล่มทองและเครือข่าย และ ชุมชนบึงชาอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
3.ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนน ม.เกษตรศาสตร์ และ กลุ่มบุคคล กลุ่มการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน
4.ด้านน้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกลุ่มบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วาก
ขอบคุณข้อมูลจาก : สยามรัฐ siamrath.co.th