ขอความร่วมมือใช้ E-mail เครือข่าย Nontri ในการติดต่อราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมือให้อาจารย์/นักวิจัย login เข้าระบบ KUR3 (https://research.ku.ac.th/kur3/login.aspx)  ผ่านระบบ KU-All-Login เพื่ออัพเดทฐานข้อมูลอีเมลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารด้านการเงินจาก สวพ.มก. ทั้งนี้สามารถตรวจสอบอีเมล์ของท่านได้ที่ KU-forest (https://research.ku.ac.th/forest/Home.aspx)

กรณี อาจารย์/นักวิจัย ยังไม่มีอีเมล์ หรือต้องการใช้อีเมล (xxx@ku.ac.th) สามารถติดต่อขอบัญชีอีเมล ได้ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (https://ocs.ku.ac.th/2019/service-nontri/) หรือติดต่อ Helpdesk 622541-3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก.  โทร. 0-2561-4640 สายใน 61-1459, 61-1805