วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวันและเวลาดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://101.109.41.140/tak/northern/new_web/conference/