ส่งใบสมัครโครงการ reinventing university ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศให้บุคลากร ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (work from home) ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร สามารถส่งใบสมัครโครงการ reinventing university ที่ประชุมเฉพาะกิจโดยความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ จึงอนุโลมให้ผู้สมัคร สามารถส่งใบสมัครที่มีการลงนามเฉพาะผู้สมัคร มายังสถาบันวิทยาการขั้นสูงฯ อีเมล์  nru@ku.ac.th และเมื่อสถาบันวิทยาการขั้นสูงฯ ได้รับเอกสารของผู้สมัครแล้ว จะตอบกลับให้ผู้สมัครได้รับทราบ

ขอให้ผู้สมัครดำเนินการส่งเอกสารตัวจริงที่มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสถาบันวิทยาการขั้นสูงฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิลัยเกษตรศาสตร์