ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 9 th International Conference on Creative Technology &5 th National Conference on Creative Technology (CreTech 2021)

สถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ International Conference Creative Technology 5th National Conference on Creative Technology TOURISM AND GREEN ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ เปิดโอกาสอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ นวัตกรรม ประดิษฐ์ เช่น ด้านการท่องเที่ยวแบบอัจฉริยะ นวัตกรรมสีเขียว พลังงานสะอาด สหวิทยาการทำให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพวิจัย ตลอดการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference Creative Technology 5th National Conference on Creative Technology เข้าร่วมประชุมสิทธิเบิกทะเบียน และใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบของ ราชการ ระเบียบกระทรวงการด้วยใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ ผู้สนใจสามารถ ออนไลน์ https://utkcretech.rmutk.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวขวัญใจ ยุกติรัตน์ ประสานโครงการดังกล่าว เบอร์โทรศัพท์ 080-263-8527