Cowlog แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

แอปพลิเคชัน Cowlog ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม ช่วยในการวางแผนดำเนินงาน ติดตาม แจ้งเตือนการดำเนินงานฟาร์ม และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการผลิตโคนม รวมถึงการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูล และระบบการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตโคนมแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกำไรที่เพียงพอ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

หลักการทำงาน
  1. ข้อมูลพันธุ์ประวัติ (หมายเลขโค พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเดือนปีเกิด ระดับสายเลือดโคนม)
  2. ข้อมูลการผสมพันธุ์ (วันเดือนปีที่ผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์โคนมที่ใช้ผสมพันธุ์ และครั้งที่ผสมพันธุ์)
  3. ผลผลิตน้ำนม (วันเดือนปีที่จดบันทึก และปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้)

Cowlog ยังมีระบบการแจ้งเตือนความพร้อมที่จะผสมพันธุ์ของโคนม การตั้งท้องและกำหนดการคลอดลูกแต่ละตัว เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการจัดการและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการโคนมแต่ละตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของผลงาน
  1. ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  2. นำเสนอข้อมูลและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมของแต่ละฟาร์ม
  3. มีระบบการแจ้งเตือนเกษตรกรต่อการปฏิบัติงานต่อโคนมเป็นรายตัว
  4. เกษตรกรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่าa*, รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณb*, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภีb, ดร.ดนัย จัตวาb
aภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ * หัวหน้าโครงการร่วม

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th