วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น.

  • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน เศรษฐกิจการเกษตร

  • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน สัตว์เศรษฐกิจ

  • ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย

  • ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

  • ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ การระบาดของโรคโควิด-19

  • แผนงานการสร้าง เส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • แผนงานวิจัยด้าน การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่