สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 16 สิงหาคม 2564 (ปิดระบบ 18.00 น.)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Submit Full Proposal ได้ที่
http://www.nriis.nrct.go.th

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565

วช.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้ดำเนินการในแพลตฟอร์มที่ 2 และแพลตฟอร์มที่ 3 พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ภาพรวม) :

แพลตฟอร์มที่ 1    การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 5    ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (เส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานฯ) :

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) :

 

 

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร) :

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ด้านสัตว์เศรษฐกิจ) :

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (สังคมสูงวัย) :

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม และความมั่นคงทุกมิติ

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (สังคม) :

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม) :

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (โรคโควิด-19) :

รายละเอียดการส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

  1. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 16 สิงหาคม 2564 (18.00 น.) ยกเว้นทุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานฯ หมดเขต 6 สิงหาคม 2564 (18.00 น.)
  2. ในปีนี้ (2565) วช. กำหนดให้ที่ปรึกษา นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 (18.00 น.) ด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถคลิกส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมได้
  3. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว สถานะข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมจะระบุสถานะเป็น “ข้อเสนอที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS
  4.  เข้าสู่กระบวนการคลิกรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โดยหัวหน้าหน่วยงานภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 (18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยและประเมินผล)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 025795547 / 611457 / 611796 ต่อ 12
หรือ Email : rdirdk@ku.ac.th