วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ แผนงานวิจัยจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่ ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรม แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในมิติการใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

  1. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
  2. การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
  3. การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
  4. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

รายละเอียดการส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอฯ ที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัย ที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 จนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 (ปิดระบบ 18.00 น.) เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
  2. TOR การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy
  3. TOR การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
  4. TOR การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
  5. TOR การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
– ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 607, 611, 612
– ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 515, 517, 518, 519, 524