กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5

สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่

  1. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3. การเกษตรและการพัฒนาชนบท
  4. โครงสร้างพื้นฐาน
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. สิ่งแวดล้อม และ
  7. ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ shorturl.at/twS26 หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงานของ สป.อว. นางสาวอิสรย์ โชติพุฒิพันธ์ กองการต่างประเทศ โทร. 0-2610-5422 และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการไปที่ กองการต่างประเทศ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chotputiphan.i@gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564