สวพ.มก. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

           การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพ และผลสำเร็จของการวิจัยที่สำคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดผลกระทบ และเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย จึงได้จัดให้มีการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 256๔

วัตถุประสงค์ของการพิจารณารางวัล

เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับรางวัล

  1. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณอายุ ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต้องระบุ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นหน่วยงานสังกัด

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

  • ผลงานวิจัยที่ใช้พิจารณา

เป็นผลงานวิจัยที่มาจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่าผ่านกระบวนการวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการมาภายในเวลาไม่เกิน ๑๒ ปี นับจากปีที่พิจารณารางวัล (ตั้งแต่ พ.ศ. 255๓ – ปัจจุบัน) และนักวิจัยได้กรอกข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้จัดทำ

  • เกณฑ์การให้คะแนน

(1)  เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ
(2) เป็นผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
(3)  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักฐานแสดงชัดเจน
ทั้งนี้การใช้ประโยชน์และข้อมูลผลกระทบต้องเกิดขึ้นภายในเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจากปีที่พิจารณารางวัล

  • การให้รางวัล  พิจารณารางวัลตามระดับผลกระทบ เป็น ๓ ระดับ คือ

(๑)  รางวัล Platinum ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าสร้างผลกระทบระดับสูงสุด จะได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒)  รางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก จะได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓)  รางวัล Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง จะได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ จำนวนรางวัลพิจารณาตามความเหมาะสมของผลงานวิจัยที่เสนอรับการพิจารณา

การสมัครขอรับการพิจารณารางวัล

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ต้องเป็นการสมัครขอรับรางวัล โดยดำเนินการ ดังนี้

  1. กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ ส่งต้นฉบับเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  2. ส่งไฟล์ใบสมัครในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .docx และ .pdf ไปที่ E-mail: rdirdk@ku.ac.th
  3. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดตามใบสมัครขอรับการพิจารณา ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที (นำเสนอด้วยตนเองหรือผู้แทน)
  4. หากผลงานวิจัยเคยได้รับรางวัลมาแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการเกิดผลกระทบเพิ่มเติมจากรางวัล ที่เคยได้รับเพื่อสมัครรับรางวัลในระดับที่สูงขึ้น
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยให้กับผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ผลกระทบมาใช้ประกอบการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

การพิจารณารางวัล

การดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ โดยอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง