การคุ้มครองพันธุ์พืช

การขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน คือ พันธุ์พืชที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นหลักฐานแสดงการจดแจ้งชื่อพันธุ์ เปรียบเสมือนการทำบัตรประจำตัวพันธุ์พืช
ทั้งนี้ หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ไม่เป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของพันธุ์พืช หรือสิทธิคุ้มครองพันธุ์พืช และไม่เป็นการรับรองความดีเด่นของพันธุ์พืชแต่อย่างใด

แบบฟอร์มการยื่นคำขอ

 1. คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
 2. ข้อมูลพันธุ์พืช

วิธีการยื่นคำขอ

 1. ผู้ยื่นคำขอจัดทำเอกสาร
  1) บันทึกนำส่ง
  2) คำขอให้ออกหนังสือฯ จำนวน 2 ชุดต่อหนึ่งพันธุ์
  3) ข้อมูลพันธุ์พืช จำนวน 2 ชุดต่อหนึ่งพันธุ์ *print สี
 2. ส่งไฟล์ รายการ 2.1 – 2.3 ไปยังอีเมล rsd@ku.th
  2.1 บันทึกนำส่ง(ที่ลงนามแล้ว) รูปแบบ PDF
  2.2 คำขอให้ออกหนังสือฯ รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
  2.3 ข้อมูลพันธุ์พืช รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
 3. จัดส่งเอกสารไปยัง ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 4. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2579-5557, 06-4635-7736

 

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย

นิยาม
“พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ดและสาหร่าย แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น
“พันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ำเสมอคงตัว และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
“ส่วนขยายพันธุ์” หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่สามารถทำให้เกิดพืชต้นใหม่ได้โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์จนได้พันธุ์พืชใหม่

คุณสมบัติของพืชพันธุ์ใหม่
1. มีความใหม่ (Novelty) คือ ไม่มีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจำหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นจดทะเบียน
2. มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างชัดเจน (Distinctness)
3. มีความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์ (Uniformity)
4. มีความคงตจัวของลักษณะประจำพันธุ์ (Stability)
5. มีชื่อไม่ซ้ำกับชื่อพันธุ์ที่มีอยู่เดิมและเป็นไปตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตั้งชื่อ (Denomination)

สิทธิที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจำหน่ายด้วยประการใด นำเข้า-ส่งออก หรือมีไว้เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่

แบบฟอร์มการยื่นคำขอ

 1. แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3)
 2. แผนภูมิขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์

วิธีการยื่นคำขอ

 1. ผู้ยื่นคำขอจัดทำเอกสาร
  1) บันทึกนำส่ง
  2) คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3) จำนวน 2 ชุด *print สี
  3) แผนภูมิขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 2 ชุด
 2. ส่งไฟล์ รายการ 2.1 – 2.3 ไปยังอีเมล rsd@ku.th
  2.1 บันทึกนำส่ง(ที่ลงนามแล้ว) รูปแบบ PDF
  2.2 คำขอให้ออกหนังสือฯ รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
  2.3 ข้อมูลพันธุ์พืช รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
 3. จัดส่งเอกสารไปยัง ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 4. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2579-5557, 06-4635-7736

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 และมาตรา 53

 • มาตรา 52 (การใช้ประโยชน์เพื่อการค้า)

 • มาตรา 53 (ไม่มีประโยชน์ทางการค้า)

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ “การคุ้มครองพันธุ์พืช”

โปรดให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ “การคุ้มครองพันธุ์พืช” ของฝ่ายมาตรฐานการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

หน้าเว็บเดิม