การคุ้มครองพันธุ์พืช

การขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน คือ พันธุ์พืชที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นหลักฐานแสดงการจดแจ้งชื่อพันธุ์ เปรียบเสมือนการทำบัตรประจำตัวพันธุ์พืช
ทั้งนี้ หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ไม่เป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของพันธุ์พืช หรือสิทธิคุ้มครองพันธุ์พืช และไม่เป็นการรับรองความดีเด่นของพันธุ์พืชแต่อย่างใด

แบบฟอร์มการยื่นคำขอ

 1. คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
 2. ข้อมูลพันธุ์พืช

วิธีการยื่นคำขอ

 1. ผู้ยื่นคำขอจัดทำเอกสาร
  1) บันทึกนำส่ง
  2) คำขอให้ออกหนังสือฯ จำนวน 2 ชุดต่อหนึ่งพันธุ์
  3) ข้อมูลพันธุ์พืช จำนวน 2 ชุดต่อหนึ่งพันธุ์ *print สี
 2. ส่งไฟล์ รายการ 2.1 – 2.3 ไปยังอีเมล kuplantvp@gmail.com
  2.1 บันทึกนำส่ง(ที่ลงนามแล้ว) รูปแบบ PDF
  2.2 คำขอให้ออกหนังสือฯ รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
  2.3 ข้อมูลพันธุ์พืช รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
 3. จัดส่งเอกสารไปยัง ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 4. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2579-5557

 

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย

นิยาม
“พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ดและสาหร่าย แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น
“พันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ำเสมอคงตัว และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
“ส่วนขยายพันธุ์” หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่สามารถทำให้เกิดพืชต้นใหม่ได้โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์จนได้พันธุ์พืชใหม่

คุณสมบัติของพืชพันธุ์ใหม่
1. มีความใหม่ (Novelty) คือ ไม่มีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจำหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นจดทะเบียน
2. มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างชัดเจน (Distinctness)
3. มีความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์ (Uniformity)
4. มีความคงตจัวของลักษณะประจำพันธุ์ (Stability)
5. มีชื่อไม่ซ้ำกับชื่อพันธุ์ที่มีอยู่เดิมและเป็นไปตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตั้งชื่อ (Denomination)

สิทธิที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจำหน่ายด้วยประการใด นำเข้า-ส่งออก หรือมีไว้เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่

แบบฟอร์มการยื่นคำขอ

 1. แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3)
 2. แผนภูมิขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์

วิธีการยื่นคำขอ

 1. ผู้ยื่นคำขอจัดทำเอกสาร
  1) บันทึกนำส่ง
  2) คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3) จำนวน 2 ชุด *print สี
  3) แผนภูมิขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 2 ชุด
 2. ส่งไฟล์ รายการ 2.1 – 2.3 ไปยังอีเมล kuplantvp@gmail.com
  2.1 บันทึกนำส่ง(ที่ลงนามแล้ว) รูปแบบ PDF
  2.2 คำขอให้ออกหนังสือฯ รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
  2.3 ข้อมูลพันธุ์พืช รูปแบบ PDF และ Microsoft Word
 3. จัดส่งเอกสารไปยัง ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 4. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2579-5557

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 และมาตรา 53

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ “การคุ้มครองพันธุ์พืช”

โปรดให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ “การคุ้มครองพันธุ์พืช” ของฝ่ายมาตรฐานการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

หน้าเว็บเดิม