คลังความรู้เกษตรศาสตร์…สู้ COVID-19

 

เป็นคลังความรู้ที่รวบรวมและให้บริการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยมีการคัดสรรองค์ความรู้ทั้งผลงานวิจัย เอกสาร ตำรา สื่อมัลติมีเดียและนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชนในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://kukr.lib.ku.ac.th/db/covid19

 

 

 

ผลงานในคลังความรู้เกษตรศาสตร์…สู้ COVID-19 ประกอบด้วย หนังสือ ตำรา ผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย บทความ สื่อมัลติมีเดีย รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และนวัตกรรม KU สู้โควิด

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8616 ต่อ 331-346

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

 

 

 

 

🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6