B-Share Smart Box

B-Share Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานให้กับผู้สอน ที่จะสามารถนำสมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต โน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ มาใช้ร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนที่มีอยู่เดิม ให้มีคุณสมบัติเหมือนห้องเรียนแบบสมาร์ทคลาสรูม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นแบบสมาร์ทคลาสรูมนั้น จะมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทดีไวซ์ได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง การใช้งานก็ต้องมีขั้นต้อนที่ซับซ้อน และอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีราคาที่สูงมาก แต่การพัฒนาของอุปกรณ์ที่ผู้ประดิษฐ์สร้างขั้นนี้ จะมีลักษณะโดดเด่นของเทคโนโลยีที่จะลดข้อจำกัดต่าง ๆ ไปได้อย่างมากดังนี้

1. มีอุปกรณ์การรับ-ส่งภาพและเสียงจากสมาร์ทโฟน หรือแทปเล็ตที่มีระบบปฏิบัติการแบบ IOS และ Android ในลักษณะของสัญญาณไร้สาย (WiFi) จึงทำให้สามารถนำภาพ เสียง และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ด้วยสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2. มีอุปกรณ์รับ-ส่งภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค จึงทำให้สามารถต่อเชื่อมการแสดงผลจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้อย่างปกติเหมือนกับการใช้งานในห้องเรียนแบบเดิม ๆ

3. มีอุปกรณ์การเลือกแสดงผลจากอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมต่อไว้อย่างทันที เพียงปลายนิ้วสัมผัส จึงสามารถเลือกแสดงภาพจากสมาร์ทดีไวซ์ หรือคอมพิวเตอร์ได้ตามความต้องการทันทีทันใด

4. มีการแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์แสดงผลได้ทุกชนิด เช่น จอแสดงผลของคอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพด้วยเครื่องฉายภาพ Projector ที่มีความละเอียดสูงของสัญญาณภาพแบบ Full HD

5. มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพกพาได้สะดวกต่อการนำไปใช้งานได้ทุกที่

6. ต้นทุนในการประดิษฐ์ต่อชิ้นมีราคาไม่สูง (ไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท) หากเป็นอุปกรณ์ทั่วไปจะมีราคาหลายหมื่นจนถึงหลายแสนบาท

B-Share Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองและสร้างบริบทของชั้นเรียนให้มีความเป็นสมาร์ทคลาสรูมได้อย่างง่าย ๆ สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เรียนด้วยครูผู้สอนเอง ดังนั้น ถ้าหากทุกห้องเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ได้เหมือนกัน จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดข้อจำกัดต่าง ๆ ของความพร้อมด้านอุปกรณ์ และการบูรณาการเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ด้วยตัวครูผู้สอนเอง การลดความเลื่อมล้ำ พร้อมทั้งเป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาของไทยได้ดียิ่งขึ้น และสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

หมายเหตุ นอกจากจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว ยังประยุกต์ใช้ในการนำเสนอได้อีกมากมายหลายรูปแบบ ด้วยการนำเสนอและการบูรณาการกับสมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใกล้ตัวเรา

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.อุบล ทองปัญญา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โทร.  09-0971-2889

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.อุบล ทองปัญญา

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

 

 

🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6