Cow’Zise แอปพลิเคชั่นคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ

น้ำหนักของโคเป็นสิ่งจำเป็นที่เกษตรกรนำมาคำนวณปริมาณอาหารและยาเพิื่อรักษาโรค แต่เครื่องชั่งน้ำหนักมีราคาสูงจึงใช้วิธีวัดจากความยาวรอบอก โดยมีสูตรคำนวณที่ให้ผลใกล้เคียงกับน้ำหนักจริง แต่วิธีดังกล่าวทำให้สัตว์เกิดความเครียดซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

จากปัญหาดังกล่าว แอปพลิเคชัน Cow’ Zise สำหรับสมาทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายได้อย่างแม่นยำ ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยเกษตรกรไม่ต้องสัมผัสร่างกายโคเลย

วิธีการใช้งาน
การนำไปใช้ประโยชน์

สามารถประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ โดยมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน ±10 จากน้ำหนักจริงเกษตรกรใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกายสัตว์เลย ทำให้สัตว์ไม่เกิดความเครียดและไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th