BRAHMIX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ส่วนผสมสำคัญ
กระบวนการผลิต
  1. เตรียมสมุนไพรในท้องถิ่นและจากแปลงเกษตรอินทรีย์
  2. นำสมุนไพรพรมมิ บัวบก ข้าวฮางงอก และขมิ้นชันมาทำในรูปแบบผง
  3. ผสมสมุนไพรให้เข้ากันใอัตราส่วนที่เหมาะสม
  4. บรรจุในแคปซูลใส่ในบรรจุภัณฑ์
สรรพคุณ

ช่วยบำรุงประสาทและสมอง เสริมสร้างพัฒนาการด้านความจำและการเรียนรู้ ช่วยผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล แก้ไขและร้อนใน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุลภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 091-951-9441 E-mail: wutph@hotmail.com

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th