ขยายเวลาการส่ง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

*** ทางคณะทำงานจึงขอขยายเวลาการปิดรับสมัครจากเดิมคือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็น 15 กรกฎาคม 2564 ***

คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 เพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ อาจารย์ นักวิจัยพิมพ์ใบสมัครโดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรีในการเข้าระบบ
    ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.
  2. หลังจากพิมพ์ใบสมัครและแนบผลงานตีพิมพ์ฯ (Hard Copy) เรียบร้อยแล้ว สามารถนำส่งได้ที่เคาน์เตอร์งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ พิจารณาต่อไป
  3. กรณีไม่สะดวกดำเนินการในข้อ 2 ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : rditss@ku.ac.th (คุณธีรศักดิ์ สุนทรา) โดยแนบไฟล์บทความ พร้อมใบสมัคร และส่ง Hard copy ตามมาภายหลัง

หมายเหตุ 

  • พิจารณาเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2562 (2019) เท่านั้น
  • คิดค่าความต่อเนื่องของบทความเฉพาะปี 2560-2561 เท่านั้น (ไม่รวมค่าความต่อเนื่องของปี 2552-2559)

Download เอกสาร/Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ระบบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ติดต่อสอบถาม คุณศุภิสรา เกียรติสันติสุข โทร. 0-2561-4640  ภายใน 611459, 611805 E-mail: info.rdi@ku.ac.th
  • หรือ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล คุณธีรศักดิ์ สุนทรา โทร. 0-2579-5547  ภายใน 611457, 611796 ต่อ 20 E-mail : rditss@ku.ac.th
  • คุณเรืองรอง ทองตัน โทร.  0-2579-5547 ภายใน 611457, 611796 ต่อ 21 E-mail : rdirrt@ku.ac.th