ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพงานวิจัย) ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและเทคนิคการเล่าเรื่องนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบรรยายให้ความรู้ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. (นักวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU) 50 คน และอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัย มก. 50 คน)

และฝึกปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. (เฉพาะนักวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU)) เท่านั้น

(ทั้ง 2 วันผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex)

เงื่อนไขในการลงทะเบียน :

  • ลงทะเบียนส่วนที่ 1: เพื่อเข้าฟังบรรยายให้ความรู้ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. (นักวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU) 50 คน และอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยของ มก. 50 คน)
  • ลงทะเบียนส่วนที่ 2: เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. (เฉพาะนักวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU) เท่านั้น)
  • หากท่านเป็นอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยของ มก. โปรดลงทะเบียนเฉพาะส่วนที่ 1
  • หากท่านเป็นนักวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU) โปรดลงทะเบียนทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ท่านสามาถส่งลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/YgB3WRiLwYG9GhxcA

 

ก่อนวันอบรมฯ ทางคณะทำงานจะส่งรายละเอียดการเข้าอบรมให้ท่านทางทราบทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม;

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • 02-5795547 ต่อ 20 (คุณธีรศักดิ์ สุนทรา)
  • 02-5795547 ต่อ 22 (คุณโสภิดา ชิดชื่นเชย)