การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex) ให้แก่บุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อรองรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตต่อไป

บุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสน ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมฯได้ที่ลิงก์สมัครออนไลน์ด้านล่าง

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี  KU-Google