ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สวพ.มก. จัดอบรมฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยมีหัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้

  • นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้าน องค์ประกอบที่ 1-2, ChemInvent และภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดย ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร 
  • การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 3  ด้านการจัดการของเสีย โดย ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม 
  • การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 4-7 ดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง 
  • การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist โดย ดร.กมลพร มาแสวง