บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนต่ำ

บัตรตรวจสอบความชื้นสำหรับข้าวเปลือกสามารถสุ่มวัดความชื้นของข้าวเปลือกเองได้ตลอดเวลา และนำมาใช้ซ้ำได้ ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ชนบท สามารถวัดระวัดความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกจากการเปลี่ยนสีของกระดาษเคลือบสารโคบอลต์คลอไรด์ ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-9147-2656