ยางรองรีดนม เพื่ออุตสาหกรรมโคนมไทย โดย ผศ.นสพ.ดร.สโรช แก้วมณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยางรองรีดนม เพื่ออุตสาหกรรมโคนมไทย ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.สโรช แก้วมณี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์