บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการโปรแกรมที่ 3 แผนงาน “การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)” ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 3
แผนงาน “การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)” ปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) (ไม่ต้องส่ง hard copy)

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ: 7 พฤษภาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
เนื่องด้วยสถาบันต้นสังกัดจะต้องคลิกรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ในวันและเวลาเดียวกันกับวันสุดท้ายของการ
submit proposal

ดังนั้นขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ โปรด submit proposal
อย่าช้าที่สุดภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564
**หากเสนอมาในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการคลิกรับรอง**

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากลิงค์ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9446

  1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) รอบที่ 2”
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
  3. แบบฟอร์มจดหมายการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
  4. คู่มือการคำนวณงบประมาณ