เครื่องไล่นก 4.0

เครื่องไล่นก 4.0 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตรช่วยลดปริมาณการสูญเสียผลผลิตจากการทำลายจากนก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาปลูก เครื่องไล่นก 4.0 สามารถนำไปติดตั้งพื้นที่เกษตรในบริเวณที่ทำการเพาะปลูกข้าวในพิ้นที่โล่ง และเปิดเครื่องทิ้งไว้ ตัวเครื่องจะทำงานอย่างอัตโนมัติเมื่อมีนกบินผ่านเข้ามาหรือบินมาเกาะกับอปุกรณ์ ผลงานวิจัยโดย รศ. พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.09-2782-2259

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A