การพัฒนาการนำเถ้าลอยจากโรงฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย มากถึง 40.2 ล้านตัน การนำขยะมาแปรเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อนำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า จึงเข้ามาเป็นแนวทางใหม่ในการจัดการขยะ จะเกิดวัตถุพลอยได้ ได้แก่ เถ้าลอย นวัตกรรมนี้จึงเป็นการพัฒนาการนำเถ้าลอยจากโรงฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยจะนำมาใช้เพื่อทดแทนทรายวัตถุดิบจากธรรมชาติ  เพื่อนำเถ้าลอยที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนทรายในการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ สามารถผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสมบัติทางกายภาพและเชิงกลตามมาตรฐาน

ในการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์โดยใช้เถ้าลอยเป็นวัตถุดิบ ขึ้นรูปด้วยกระบวนการแฮทเช็ค และนำไปบ่มด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูงภายในออโตเคลฟ ทําโดยใช้เครื่องจักรในสายการผลิต ณ บริษัท เฌอร่า จํากัด (มหาชน) ดังนั้นนวัตกรรมนี้จึงได้รับความเชื่อมั่น และสามารถผลิตได้จริงในระดับอุตสาหกรรม จากนั้นทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1185 พบว่ามีสมบัติเชิงกลโดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแกร่ง และความสามารถต้านการแตกหักสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลงจากเดิม ส่งผลให้การใช้งานและการติดตั้ง ทำได้ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความแข็งแรงกว่าที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด สามารถขยายฐานลูกค้าและช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางให้ภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่มาจากการกำจัดเถ้าลอย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทาวิณี เจรจา
นางสาวอภัสรา วิเศษวงษา
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 09-9691-2406

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางสาวทาวิณี เจรจา

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

 

 

🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6