มก. ค้นพบ “เพลี้ยลายบ้านเชียง เพลี้ยชนิดใหม่ของโลก” โดย รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และนายกวินท์ เจียรไนสกุล 

การค้นพบ “เพลี้ยลายบ้านเชียง เพลี้ยชนิดใหม่ของโลก” ถูกค้นพบในป่ารกร้างภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีลวดลาย สีสันที่โดดเด่นสะดุดตา คล้ายไหลายบ้านเชียง จึงเป็นที่มาของชื่อ “เพลี้ยลายบ้านเชียง” โดย รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และนายกวินท์ เจียรไนสกุล ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน