การค้นพบ “ตั๊กแตนตำข้าวคอยาวเกษตรศาสตร์” โดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้วและนายธรณ์ธันย์ อุณหะโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การค้นพบตั๊กแตนตำข้าวคอยาวเกษตรศาสตร์ในพื้นที่ป่ารกร้าง ด้านหลังของอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการโดย รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ค้นพบโดย นายธรณ์ธันย์ อุณหะโชติ นิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน