รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางอากาศ ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน