ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก ทำให้ห้องมีเชื้อโรคลดลง ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน