เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รดนํ้ํ้าพืชในร่องสวน

เรือรดน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สามารถควบคุมผ่านรีโมท และประเมินต้นทุนเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรสามารถใช้งานโดยใช้อุปกรณ์ที่จัดหาได้ในท้องถิ่น เรือจะถูกควบคุมด้วยบอร์ด Arduino uno R3 และรับสัญญาณวิทยุจากรีโมทบังคับ ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การให้น้ำแบบพ่นฝอยเกิดจากหัวสปริงเกอร์ 180 องศา จำนวน 6 หัว กับเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยเซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซึ่งถูกควบคุมให้ประจุไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ 2 ลูก การให้น้ำโดยใช้เรือมีระยะเวลาการจัดการน้อยกว่าการให้น้ำโดยใช้แรงงานคนประมาณ 2.91 เท่า และปริมาณน้ำที่ได้ยังคงสูงกว่าประมาณ 1.19 เท่า ผลงานวิจัยโดย อาจารย์ ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3428-1074

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A