แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิชนิดใหม่ของโลก

แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ (Stylogomphus thongphaphumensis sp. nov.) จัดอยู่ในสกุล Stylogomphus วงศ์ Gomphidae ชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stylogomphus thongphaphumensis Chainthong, Sartori & Boonsoong, 2020) พบที่บริเวณลำธารห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการค้นพบตัวเต็มวัยครั้งแรกจนสามารถแยกเพศได้ชัดเจน แมลงปอเสือปลายงอนมีรายงานพบทั้งในทวีปเอเชีย และอเมริกาเหนือ ส่วนในประเทศไทยรายงานแรกของแมลงปอเสือสกุลนี้มาจากตัวอ่อนที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ งานวิจัยนี้มีการตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa : https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4763.2.6

ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของตัวอ่อนของแมลงปอคือ เป็นดัชนีชีวภาพวัดคุณภาพของแหล่งน้ำ เช่น บางกลุ่มอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีถึงดีมากและตัวเต็มวัยพบในพื้นที่ป่า ประเทศไทยพบแมลงปอเสือปลายงอนเพียง 2 ชนิด ดังนั้นการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำและพื้นที่ป่าจะช่วยให้แมลงปอเสือปลายงอนยังคงอยู่และคงความหลากหลายทางชีวภาพไว้อีกด้วย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th