สวพ.มก.จัดฝึกอบรมฯ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • ผลกระทบจากการดำเนินมาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย อ.ดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์)
  • ผลกระทบจากการดำเนินมาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย อ.ดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์)
  • การศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคาเฟ่พื้นที่เจริญกรุงผ่านตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการบอกต่อและการเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ โดย อ.ดร.ณภัทร สำราญราษฎร์ (โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)
  • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและแรงผลักดันของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีความพึงพอใจและการเดินทางท่องเที่ยวเป็นตัวแปรส่งผ่านต่อการบอกต่อในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำ โดย อ.บริสุทธิ์ แสนคำ (โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)
  • การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนแบบปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี โดย อ.โชคชัย ดวงแก้ว (โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.กพส.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)
  • การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการอนุรักษ์ดินด้วยวิธีการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาธรรมชาติแบบมีนิสิตเป็นพี่เลี้ยง โดย อ.ดร.พัชราภา กล้าหาญ (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)
  • คุณภาพชีวิตและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : การดูแลตนเอง ความเข้มแข็งในการมองโลก และแรงสนับสนุนทางสังคม โดย อ.ดร.นิติกร ภู่สุวรรณ (ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร)
  • การศึกษาผลกระทบของคุณภาพอากาศในอาคารจากการติดตั้งหลังคาเขียวของอาคารที่มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดย อ.ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ (ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
  • แผ่นหลังคาปลูกได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดย อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร (วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์)