สวพ.มก. จัดอบรมฯ การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi – Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi – Mentoring System วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้

  • การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการจัดการงานวิจัย โดย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
  • ระบบ MMS ส่งเสริมนักวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การสร้างทีมวิจัยและผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom) โดย ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างทีมวิจัยของผู้เข้าร่วมการอบรม (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom) ดำเนินรายการ 

โดย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.