สวพ.มก. จัดฝึกอบรมฯ(กลุ่มโครงการวิจัยด้านจุลินทรีย์และเอนไซม์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านจุลินทรีย์และเอนไซม์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โดยมีงานวิจัยดังนี้

  • การปรับปรุงเส้นใยธรรมชาติด้วยเอนไซม์ย่อยลิกนินให้มีคุณสมบัติกำจัดหรือยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนาวัสดุกรองในหน้ากากอนามัย โดย อ.ดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)
  • การวิเคราะห์โครงสร้างอัลตร้าและฮิสโตเคมีในระหว่างการเจริญของเรณูมะพูด (Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz) โดย อ.ดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์  (ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์)
  • การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีและการยับยั้งของเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสจากน้ำลายยุงสายพันธุ์ Aedes aegypti โดย อ.ดร.วราภรณ์ เอื้อวิริยานุกูล (ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์)การศึกษาฤทธิ์ทางโภชนา
  • เภสัชเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกะเพราแดงเชื้อพันธุกรรมไทย โดย อ.ดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)
  • การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง Angiotensin-Converting Enzyme 2 ของสมุนไพรไทย เพื่อการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย อ.ดร.รุ่งนภา บุญภวา  (ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร)
  • การแสดงออกของเอนไซม์ D-psicose-3-epimerase ใน Escherichia coli และสมบัติทางจลนพลศาสตร์ โดย อ.ดร.นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
  • ผลของสารสกัดไลโปเพปไทด์จากแบคทีเรียแบซิลลัส ซับทิลิสต่อการเหนี่ยวนำระบบภูมิคุ้มกันพืชในกล้ายางพาราที่เกิดโรคใบร่วง โดย อ.ดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)